Notowania

 

2.10. Emisja czy kredyt

Przedsiębiorstwa stoją niejednokrotnie przed dylematem, czy pozyskiwać kapitał dłużny w postaci kredytu, czy na rynku kapitałowym, emitując dłużne papiery wartościowe, zazwyczaj obligacje. W naszym kraju pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji dotychczas było mało popularne.

Dziś na Giełdzie, dzięki rynkowi Catalyst, istnieją odpowiednie warunki dla rozwoju rynku obligacji. Warto więc rozważyć możliwość skorzystania z szansy, jaką daje ten rynek. Pomoże w tym zestawienie cech poszczególnych rodzajów finansowania – z rynku kapitałowego i banku.

Tabela 5. Porównanie emisji i kredytu bankowego
 

Emisja obligacji Kredyt bankowy
Wielu dawców kapitału, których indywidualne udziały w kwocie ogólnych potrzeb emitenta mogą być stosunkowo niskie. Jeden pożyczkodawca, czasami kilka banków występujących, jako konsorcjum. Ograniczenia limitów zaangażowania może ograniczyć wielkość kredytu, potrzebnego kredytobiorcy dla zrealizowania określonego projektu.
Emitent określa wysokość i zasady ustalania oprocentowania obligacji w tym długość okresów odsetkowych. Wysokość oprocentowania oraz sposób jego ustalania oraz harmonogram spłat rat określa bank. Kredytobiorca ma niewielki wpływ na jego decyzję.
Emitent ustala sposób zabezpieczenia obligacji. Może również wyemitować obligacje niezabezpieczone lub zabezpieczone częściowo. Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia i jego wielkości. Najczęściej żąda zabezpieczenia o wartości znacznie przekraczającej kwotę zaciągniętego kredytu.
Emitent najpierw spłaca odsetki, a kapitał w dniu wykupu obligacji. Stąd obciążenia przez cały okres trwania finansowania są niskie, co nie obciąża projektu w fazie rozwoju. Spłata zobowiązania odbywa się w postaci, zazwyczaj miesięcznych, rat kapitałowo-odsetkowych. Stanowią one poważne obciążenie kredytobiorcy zanim projekt zostanie sfinalizowany.
Emitent ponosi koszty organizacyjne oraz formalno-prawne związane z emisją obligacji oraz ewentualnym wprowadzeniem jej do obrotu na rynku zorganizowanym. Bank pobiera prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu (przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, z tytułu wcześniejszej spłaty, sporządzenia aneksów). Ponadto istnieje opłata skarbowa z tytułu wystawienia weksli. Do tego należy doliczyć koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Przekazywanie informacji o sytuacji finansowej jest wysoce sformalizowane, szczególnie gdy obligacje są notowane na rynku zorganizowanym lub został powołany bank-reprezentant. Kredytobiorca przekazuje informacje o sytuacji finansowej w postaci uzgodnionych w umowie sprawozdań. Bank może żądać dodatkowych informacji.
Publiczna promocja emitenta, jeżeli obligacje są notowane na rynku zorganizowanym. Brak publicznej promocji kredytobiorcy.

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000