Notowania

 

2.9. Koszt pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji

Ogólny koszt pozyskania kapitału przez emisję obligacji zależy od ryzyka związanego z inwestycją w te obligacje, kosztów organizacji emisji oraz wprowadzenia jej do obrotu na rynku publicznym. Czynniki ryzyka mają swoje źródło wewnątrz oraz poza przedsiębiorstwem emitenta.
Na sukces emisji obligacji ma wpływ aktualna oraz przewidywana sytuacja gospodarcza emitenta, której odzwierciedleniem są wyniki finansowe. Znaczenie może mieć również ocena ratingowa, jeżeli została przyznana. Im lepsza sytuacja ekonomiczna emitenta lub wyższy rating, tym niższe jest ryzyko inwestowania w papiery wartościowe emitenta. Inwestorzy będą więc skłonni zaakceptować niższą premię za ryzyko, którą stanowią odsetki od obligacji lub dyskonto przy ich sprzedaży.
Ryzyko inwestycji w obligacje jest również zdeterminowane poziomem ich zabezpieczenia. Od obligacji w pełni lub wysoko zabezpieczonych inwestorzy nie oczekują tak wysokiego oprocentowania, jak od niezabezpieczonych.
Jeżeli jakiekolwiek papiery wartościowe emitenta są notowane na rynku publicznym, np. na Giełdzie lub posiadają autoryzację Catalyst, inwestorzy posiadają już określoną opinię o o emitencie. Jeżeli jest ona pozytywna, to emitent ma szansę sprzedać z sukcesem emisję obligacji, nawet przy niższym oprocentowaniu, niż w przypadku, gdyby nie był znany na rynku.
Obligacje, które emitent planuje wprowadzić do obrotu mogą cieszyć się większym zainteresowaniem, niż te, które nie będą notowane. Emisja może więc dojść do skutku przy niższym oprocentowaniu, bowiem przy niższym ryzyku płynności inwestorzy są w stanie zaakceptować niższą premię za ryzyko.
Na rynek obligacji ma wpływ również sytuacja makroekonomiczna w kraju i na świecie. Jeżeli gospodarka kraju przeżywa kryzys, oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą mieć problemy z płynnością, wzrasta liczba firm niewypłacalnych i bankrutujących. Oznacza to wzrost ryzyka finansowego, w efekcie coraz trudniej przedsiębiorstwom pozyskać kapitał dłużny, co powoduje, że wzrasta jego koszt.
Na rynek obligacji oddziałują również oczekiwania inflacyjne. Inwestorzy odwracają się od rynku obligacji w obliczu zagrożenia inflacją, obawiając się podwyżek stóp procentowych, które skutkują spadkiem cen obligacji. Będą więc oczekiwać od nowych emisji obligacji wyższych rentowności.
Na powodzenie emisji ma również wpływ sytuacja na Giełdzie. Jeżeli rosną ceny akcji, inwestorzy niechętnie inwestują w dłużne papiery wartościowe i oczekują wyższych stóp zwrotu i wówczas emitent, chcąc dotrzymać kroku konkurującemu segmentowi rynku kapitałowego, musi zaproponować atrakcyjne oprocentowanie.

Jak widać, w każdym z powyższych przypadków, aby przekonać inwestorów do inwestycji w obligacje emitent musi zaoferować wyższą premię - zwiększyć oprocentowanie obligacji lub zwiększyć dyskonto przy ich sprzedaży. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszt pozyskania kapitału dłużnego.
Na całkowity koszt pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji mają wpływ również wydatki ponoszone w związku z procesem organizacji emisji oraz ewentualnego wprowadzenia do obrotu na rynek publiczny.

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200