Notowania

 

2.5. Oferta publiczna i prywatna

Emisja obligacji może być przeprowadzona przez:
• ofertę publiczną, której warunki są określone w ustawie o ofercie publicznej;
• ofertę niepubliczną.

Ofertą publiczną obligacji jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o tych obligacjach i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych obligacji.
Oferta publiczna wymaga sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego - prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości.
Obligacje emitowane na podstawie takiego prospektu mogą być sprzedawane na terytorium Polski oraz pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej(1).

Przeprowadzenie oferty publicznej wymaga zawarcia umowy z domem maklerskim, który będzie pełnił funkcję Oferującego. Podmiot taki przygotowuje i prowadzi proces emisji oraz koordynuje działania innych podmiotów uczestniczących w tym procesie, jak: firma konsultingowa, kancelaria prawna, audytor, agencja reklamowa. Oferujący przyjmuje zapisy na obligacje za pośrednictwem swoich placówek. Może również utworzyć konsorcjum dystrybucyjne, co zwiększa szansę powodzenia emisji.

Ofertą prywatną jest proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do najwyżej 149 imiennie wskazanych inwestorów.
W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Emitent sporządza Warunki Emisji opracowane zgodnie z ustawą o obligacjach i udostępnia je osobom, do których kieruje ofertę.
Przyjęcie oferty następuje, gdy osoba nabywająca obligacje złoży odpowiednie oświadczenie woli oraz dokona wpłaty na wskazany rachunek subskrypcyjny. Jeżeli obligacje wydawane są w formie dokumentu – emitent wydaje obligatariuszowi dokument obligacji, jeżeli w formie zdematerializowanej – winny być one zarejestrowane na rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot, którym może być firma inwestycyjna, np. dom maklerski, bank lub Krajowy Depozyt. Podmiot prowadzący rejestr posiadaczy obligacji zapewnia również obsługę wypłaty świadczeń związanych z obligacjami – odsetek i ich wykupu.
Oferta niepubliczna może być prowadzona bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, aczkolwiek współpraca z taką instytucją lub bankiem pomoże przygotować profesjonalnie ofertę oraz skutecznie przeprowadzić sprzedaż.

_________________

1) W przypadku, gdy obligacje będące przedmiotem oferty publicznej nie będą wprowadzone do obrotu regulowanego, nie jest wymagane sporządzanie prospektu emisyjnego, pod warunkiem, że oferta:
• jest kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych;
• jest kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, równoważnej co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny;
• dotyczy obligacji, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż równowartość 50.000 euro w dniu ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych;
• dotyczy obligacji, których łączna wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, nie przekracza równowartości 100.000 euro, jak również łącznie z emisjami w okresie poprzednich 12 miesięcy nie osiągnie lub nie przekroczy tej kwoty.


Tabela 3. Porównanie cech emisji publicznej i niepublicznej

 w2.gif

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200