Notowania

 

2.3. Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich ustalania

Oprocentowanie obligacji stanowi wynagrodzenie dla obligatariusza za udzieloną pożyczkę, w którym są uwzględnione utracone korzyści oraz ryzyko inwestycyjne. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne; kupony odsetkowe są wypłacane zazwyczaj w okresach rocznych lub półrocznych.

Obligacje o stałym oprocentowaniu przynoszą obligatariuszom stały dochód, emitent ponosi natomiast stałe okresowe koszty. Przy takiej konstrukcji obligacji można określić koszt pozyskania kapitału już w dniu emisji.

W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu, jego wysokość jest sumą bazy oraz marży. Baza jest wielkością zmienną i najczęściej jest oparta na rynkowym koszcie pieniądza, np. WIBOR lub rentowność bonów skarbowych. Z kolei marża, która jest ustalana przez emitenta, zależy głównie od poziomu ryzyka związanego z obligacjami oraz emitentem.

Wynagrodzeniem z tytułu posiadania obligacji może być również ustalone dyskonto przy ich sprzedaży. Ze względu na brak kuponów odsetkowych tego rodzaju papiery wartościowe są określane mianem obligacji zerokuponowych i podlegają wykupowi po cenie równej wartości nominalnej. Zapewniają one obligatariuszom stały dochód, który materializuje się w dniu wykupu.
 

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200