Notowania

 

2.3. Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich ustalania

Oprocentowanie obligacji stanowi wynagrodzenie dla obligatariusza za udzieloną pożyczkę, w którym są uwzględnione utracone korzyści oraz ryzyko inwestycyjne. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne; kupony odsetkowe są wypłacane zazwyczaj w okresach rocznych lub półrocznych.

Obligacje o stałym oprocentowaniu przynoszą obligatariuszom stały dochód, emitent ponosi natomiast stałe okresowe koszty. Przy takiej konstrukcji obligacji można określić koszt pozyskania kapitału już w dniu emisji.

W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu, jego wysokość jest sumą bazy oraz marży. Baza jest wielkością zmienną i najczęściej jest oparta na rynkowym koszcie pieniądza, np. WIBOR lub rentowność bonów skarbowych. Z kolei marża, która jest ustalana przez emitenta, zależy głównie od poziomu ryzyka związanego z obligacjami oraz emitentem.

Wynagrodzeniem z tytułu posiadania obligacji może być również ustalone dyskonto przy ich sprzedaży. Ze względu na brak kuponów odsetkowych tego rodzaju papiery wartościowe są określane mianem obligacji zerokuponowych i podlegają wykupowi po cenie równej wartości nominalnej. Zapewniają one obligatariuszom stały dochód, który materializuje się w dniu wykupu.
 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000