Notowania

 

2.2. Uchwała o emisji

2.2. Uchwała o emisji

To, który organ emitenta ma prawo podjąć uchwałę o emisji obligacji, zależy od ustaleń zawartych w podstawowych dokumentach spółki. Kodeks spółek handlowych wymaga jedynie, aby uchwała o emisji obligacji zamiennych była zastrzeżona do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W spółce komandytowo-akcyjnej uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji obligacji wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.
W praktyce w statutach lub umowach spółek podjęcie decyzji o emisji obligacji zastrzega się zazwyczaj do kompetencji walnego zgromadzenia, rzadziej dla rady nadzorczej.
Treść uchwały o emisji obligacji powinna być oparta na wykładni przepisów ustawy o obligacjach oraz kodeksu spółek handlowych. Ze względów pragmatycznych podejmujący uchwałę winni przekazać zarządowi szerokie kompetencje w zakresie organizacji emisji, dzięki czemu w procesie oferty będzie można elastycznie reagować na sytuację bez angażowania wyższych organów spółki. W uchwale o emisji obligacji należy określić m.in. próg dojścia emisji do skutku. Taki zapis może wynikać z faktu, że emitent potrzebuje określonej kwoty na realizację planowanego projektu inwestycyjnego, stąd zebranie mniejszej ilości środków pieniężnych nie rozwiąże jej potrzeb finansowych.
Podjęcie uchwały o emisji obligacji stanowi formalny początek i podstawę prawną do rozpoczęcia procesu emisji obligacji. Przepisy ustawy o obligacjach nie nakazują bezpośrednio określać celu emisji. Warto jednak go określić, jeżeli nie istnieją ku temu przeszkody, zważywszy, że inwestorzy chętniej kupują obligacje, kiedy wiedzą, jakie przedsięwzięcia będą finansowane z pożyczonego przez nich kapitału. Inwestorzy chętniej zainteresują się emisją, z której wpływy mają być przeznaczone na rozwój spółki, niż emisją przeznaczoną np. na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Jeżeli emitent określi cel emisji, wówczas wydatkowanie pozyskanych środków na inny cel jest niedopuszczalne.
Obowiązek określenia celu emisji oraz sposób wykorzystania pozyskanych środków istnieje w przypadku emisji publicznej lub wprowadzanej na rynek regulowany, dla której sporządza się prospekt emisyjny.
 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200