Notowania

 

2.1. Podstawowe definicje

2. Powtórka z obligacji korporacyjnych

2.1. Podstawowe definicje

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji („obligatariusza”) i zobowiązuje się wobec niego do zwrotu pożyczonej kwoty oraz spełnienia określonego świadczenia.
Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Stanowi ono wynagrodzenie za udzieloną pożyczkę, uwzględniające utracone korzyści oraz ryzyko.
Świadczenie może mieć również charakter niepieniężny, np. prawo do zamiany obligacji na akcje emitenta (obligacje zamienne) lub prawo pierwszeństwa do objęcia kolejnych emisji obligacji (obligacje wymienne).
Emisja obligacji stanowi jeden ze sposobów pozyskania finansowania. Wartość nominalna obligacji stanowi podstawowe zobowiązanie emitenta z tytułu zaciągniętej pożyczki.
Cena emisyjna obligacji jest to cena, po jakiej emitent sprzedaje obligacje na rynku pierwotnym. Obligacje mogą być sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wtedy nazywają się obligacjami kuponowymi. Obligację mogą być również sprzedane powyżej wartości nominalnej (z premią) lub poniżej wartości nominalnej (z dyskontem).
Cena wykupu obligacji jest to cena, po jakiej emitent dokonuje ich wykupu. Najczęściej jest ona równa wartości nominalnej obligacji, jednak wykup może nastąpić po cenie wyższej lub niższej, jeżeli emitent tak postanowi i określi w warunkach emisji.

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000