Notowania

 

1. Catalyst – nowa propozycja dla emitentów

1. Catalyst – nowa propozycja dla emitentów

Catalyst to pierwszy zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce. Rynki objęte wspólną nazwą Catalyst, są dostosowane do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce. W strukturze Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę oraz dwa rynki przeznaczone dla klientów hurtowych, prowadzone przez BondSpot: Na platformach transakcyjnych Giełdy oraz BondSpot są prowadzone notowania obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych oraz listów zastawnych.


Wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (detalicznym) prowadzonym przez Giełdę powinna wynosić lub stanowić równowartość co najmniej 4.000.000 złotych.
Na obu rynkach hurtowych prowadzonych przez BondSpot próg dopuszczenia emisji wynosi 5.000.000 złotych.

Tabela 1. Rynki na Catalyst

  Giełda BondSpot
Regulowany detaliczny, regulowany hurtowy, regulowany
Alternatywny System Obrotu detaliczny, Alternatywny System Obrotu hurtowy, Alternatywny System Obrotu


Na wszystkich rynkach Catalyst obowiązuje system notowań ciągłych - oznacza to, że kurs instrumentów finansowych podczas sesji jest ustalany w sposób ciągły, a transakcje zawierane są po różnych cenach. Wszystkie rynki Catalyst są kierowane zleceniami, zatem o kursach decydują zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Na rynku mogą być przeprowadzane również transakcje pakietowe. Rozliczenia transakcji zawartych na Catalyst są przeprowadzane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt.
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Catalyst są „Zasady działania Catalyst”. Jest to regulacja ramowa, określająca ogólne warunki funkcjonowania zorganizowanego rynku dłużnych instrumentów finansowych, zakres obowiązków informacyjnych, zasady kierowania tych instrumentów do obrotu zorganizowanego, uczestniczenia w obrocie i obrotu, upowszechniania informacji o transakcjach, systemie gwarantowania rozliczeń transakcji i opłatach. Dla każdego z rynków Catalyst obowiązują szczególne regulacje zawarte w odnośnych regulaminach (tabela 2).


Tabela 2. Regulacje prawne na Catalyst

Zasady działania Catalyst – regulacja ramowa
Regulaminy rynków
Instytucja
Rynek regulowany Alternatywny System Obrotu
GPW Regulamin Giełdy, w zakresie giełdowego regulowanego rynku obligacji Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst
BondSpot Regulamin Pozagiełdowego Obrotu Regulowanego BondSpot, w zakresie regulowanego obrotu pozagiełdowego w ramach Catalyst Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot, w ramach Catalyst
Pozostałe akty prawne:
Ustawa o obligacjach, ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych (...)
 

Procedura aplikacyjna na Catalyst jest stosunkowo prosta i pozwala na jednoczesne wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki. Dopuszczenie przez Giełdę dłużnych instrumentów finansowych do obrotu lub wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę pozwala również na notowanie ich na obu rynkach prowadzonych przez BondSpot. Również dopuszczenie do obrotu lub wprowadzenie do alternatywnego obrotu organizowanego przez BondSpot daje możliwość prowadzenia notowań na obu rynkach prowadzonych przez Giełdę.

Wysokie standardy obowiązujące na Giełdzie, przyczyniają się do wysokiego zaufania inwestorów oraz emitentów instrumentów finansowych. Zostały one wdrożone również na wszystkich rynkach funkcjonujących w ramach Catalyst.
Utworzenie Catalyst stanowi niezwykle istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji. Mamy nadzieję, że Catalyst będzie szansą dla przedsiębiorstw zarówno dużych, jak również małych i średnich, na pozyskanie finansowania poprzez kapitał dłużny.

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200