Notowania

 

Słownik

Catalyst – rynek instrumentów dłużnych Giełdy i BondSpot.

Giełda – spółka akcyjna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

BondSpot – spółka zależna od Giełdy, prowadząca regulowany rynek pozagiełdowy oraz platformy elektronicznego obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi także na rynku nieregulowanym.

Krajowy Depozyt – spółka akcyjna Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynek zorganizowany – miejsce, gdzie odbywa się obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

Rynek regulowany – segment rynku zorganizowanego, podlegający nadzorowi Komisji, działający w sposób stały jako system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu regulowanego, gdzie inwestorzy przy zawieraniu transakcji mają zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów.

Alternatywny System Obrotu – funkcjonujący poza rynkiem regulowanym, niepodlegający nadzorowi Komisji, zorganizowany wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, a transakcje są zawierane zgodnie z określonymi zasadami właściwymi dla tego systemu.

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu – Giełda lub BondSpot.

Emitent — podmiot emitujący instrumenty finansowe we własnym imieniu.

Pierwsza oferta publiczna – przeprowadzana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca określonych instrumentów finansowych.

Dom maklerski – firma inwestycyjna działająca na podstawie zezwolenia Komisji, pośrednicząca m.in. w oferowaniu papierów wartościowych; na potrzeby niniejszego opracowania należy rozumieć również biuro maklerskie prowadzone przez bank.

Oferujący – dom maklerski, który pośredniczy w składaniu do Komisji wniosku o zatwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub oferuje papiery wartościowe, może realizować również inne czynności związane z ofertą.

Publiczny dokument informacyjny – prospekt emisyjny (lub memorandum informacyjne) sporządzany przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu, zatwierdzany przez Komisję.

Dokument informacyjny – dokument tworzony przy przeprowadzaniu oferty publicznej oraz wprowadzeniu obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu, przygotowany zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

Obligacja – dłużny instrument finansowy.

Obligatariusz – właściciel obligacji, zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez uprawniony podmiot.


Szanowni Przedsiębiorcy,
W dniu 30 września 2009 r. rozpoczął działalność zorganizowany rynek obligacji Catalyst. Jest to system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot SA. (dawniej: MTS-CeTO).
Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. stworzenie przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego warunków do pozyskiwania finansowania drogą emisji dłużnych instrumentów finansowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą broszurą oraz rozważenia szans, jakie daje ten rynek przedsiębiorstwom.

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000